Keskkonnapoliitika

OÜ SLOPS keskkonnapoliitika määrab kohustumuse järgida ettevõttele kohaldatavaid õigusaktide ja standardi ISO 14001:2004 ning teisi meie poolt tunnustatavaid nõudeid, mis seonduvad keskkonnaaspektidega.

OÜ SLOPS keskkonnapoliitika põhineb meie tegevuste ja osutatavate teenuste keskkonnaaspektide ning mõjude teabel, määrab üldise keskkonda säästva tegevuse suuna, paneb paika tegevuspõhimõtted ja on aluseks keskkonnaeesmärkide ning–ülesannete püstitamisel.

OÜ SLOPS keskkonnapoliitika põhisuunad on:

 • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine jäätmete käitlemisel ja ettevõtte majandustegevuses;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • ehitus- ja muude püsijäätmete taaskasutamiseks ümbertöötlemise arendamine;
 • endise savikarjääri rekultiveerimine püsijäätmete ladestamisega, eesmärgiga taastada see linna maa-ala edasiseks kasutamiseks;
 • keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna loomine.

OÜ SLOPS kohustub:

 • täitma Eesti Vabariigis kehtivaid õigusaktide ja muid nõudeid;
 • ennetama ja ära hoidma õhu- vee- ja pinnasesaastamist;
 • tarbima säästlikult, kütust, energiat, vett, materjale ja tooteid;
 • kasutama ja hooldama heaperemehelikult, vastavalt kasutuseeskirjadele, seadmeid, masinaid ning hooneid, säästes sellega ressursse;
 • kasutama keskkonnasõbralikke materjale ja tooteid;
 • suurendama ehitus- ja muude püsijäätmete ümbertöötlemist nende taaskasutamiseks, vähendades sellega prügilasse ladestatavate jäätmete kogust;
 • pakkuma klientidele ja propageerima taaskasutatavate toodete kasutamist ning keskkonnasõbralikke jäätmekäitluse lahendusi;
 • kavandatavate tegevuste ja toodete puhul hindama keskkonnamõju ja leidma keskkonnasõbralikemaid lahendusi;
 • täiustama tehnoloogiat, juhtimisviise ja protsesse, et vähendada keskkonnamõjusid;
 • kaitsma töötajate, klientide ja üldsuse tervist ja ohutust;
 • vältima või vähendama tolmu, kasutades tõrjeks karjäärivett;
 • teavitama üldsust jäätmekäitlusega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja selle vähendamise viisidest;
 • täiustama pidevalt keskkonnajuhtimissüsteemi;